Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

natalie1818
Countless ⛰️ tops
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viawarkocz warkocz
natalie1818
0329 5d2c
Jeden z najsmutniejszych gifów świata
Reposted fromimradioactive imradioactive viawarkocz warkocz
natalie1818
5702 04ab
Reposted fromoutoflove outoflove viawarkocz warkocz
5335 d7a9 500
natalie1818
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viablackheartgirl blackheartgirl
natalie1818
9377 16f4
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
natalie1818

July 05 2018

8823 f317 500

July 04 2018

natalie1818
3106 7b8e
Reposted fromkarahippie karahippie vianezavisan nezavisan
natalie1818
9835 a2c9 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianezavisan nezavisan
natalie1818
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viazupson zupson
natalie1818

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viazupson zupson
natalie1818
6261 1ce7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazupson zupson
natalie1818
5555 4ca8
Reposted frompastelowe pastelowe viazupson zupson
natalie1818
8555 bdae 500
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt viazupson zupson
natalie1818
Wiedziała, że to nie jest zwykłe oddanie się mężczyźnie, ale jęk kochającego serca, goniącego za drugim sercem.
— Uziel Mora
Reposted fromSEEiK SEEiK viazupson zupson
natalie1818
8496 01d5 500
Reposted fromlaluna laluna viazupson zupson
natalie1818
8151 6766 500
Reposted fromexistential existential viazupson zupson
natalie1818
1593 0621 500
nie ma nadziei.
natalie1818
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl